top of page

קרן המלגות לב קל לקשב פתוח מבקשת להעניק סיוע כלכלי למעוניינים ללמוד בביה״ס פסיכו-דהרמה אך מתקשים במימון לימודיהם. הקרן מיועדת עבור כלל התלמידים, במימון מלגות על פי הצורך

 

הקו המנחה להחלטות ועדת הקרן פשוט: כל עוד ישנה יתרת כספים חיובית בקופת קרן  המלגות, תשאף הוועדה להקצות את סכום המלגה המבוקש

אין בכוונתנו לבדוק בשום צורה את מצבו הכלכלי של המבקש, ומתן המלגות לא יהיה כרוך בהצגת הוכחות מצד הפונה למצב כלכלי כלשהו. תחת זאת אנו בוחרים לגשת לתלמידות ולתלמידים באמון

 

בצד אמון זה נבקש מהפונים לבדוק ביושרה את הסכום המינימלי הנחוץ להם, מתוך הכרה שלהם, שהסכומים שיכולה הקרן להקצות למלגות מוגבלים

 

במקרים בהם יגיעו פניות רבות בו זמנית, ולא יהיה בקופת הקרן סכום היכול לספק מענה לכל הפונים, תחליט ועדת הקרן כיצד לחלק את הכסף - בין אם להקצות מלגות גדולות יותר למעט אנשים ובין אם מלגות קטנות למספר רב יותר של פונים

bottom of page